Ouderenzorg 

1.1. Waarom? 

Door de vergrijzing in Zuid-Limburg neemt ook het aantal kwetsbare ouderen met complexe problematiek de komende jaren fors toe. Om deze groep adequaat te kunnen ondersteunen is regionale en domein-overstijgende samenwerking tussen professionele organisaties essentieel.

Onderzoek in de Mijnstreek heeft uitgewezen dat een viertal interventies hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. De Programmalijn Ouderenzorg van de Kerncoalitie zet in op deze vier interventies.

1.2. Schoffel?

In vier multidisciplinaire werkgroepen worden de beoogde interventies onder de loep genomen. Hierbij kan gerekend worden op een actieve deelname van burgers, verpleeghuizen, thuiszorg, huisartsen, ziekenhuis en zorgverzekeraar. Bij één werkgroep haken ook een gemeente en woningcorporaties aan. De interventies worden in 2021 uitgevoerd en geëvalueerd.

De beoogde producten van deze werkgroepen staan nadrukkelijk in verbinding met de actualiteit en er wordt actief gewerkt om waar nodig aan te sluiten bij andere initiatieven rond vergelijkbare thema’s.

1.3. Wat?

 1. VERHOUDING
  RATIO (Regionaal Advies Team Integrale zorg voor Ouderen) biedt huisartsen ondersteuning bij het vinden van het juiste zorgpad voor ouderen met complexe problematiek bij wie verwijzing naar het ziekenhuis in beeld komt. Een team van specialisten en huisartsen gaat na of een verwijzing geïndiceerd is en zo ja, bij wie en op welke termijn. Als een verwijzing niet geïndiceerd lijkt treedt het adviesteam in overleg met de verwijzer voor een alternatief behandeltraject.

Resultaat: toegenomen expertise in eerste lijn m.b.t. de juiste zorg op de juist plek, en waar mogelijk voorkomen van onnodige of ongewenste verwijzingen naar de tweede lijn. 

 1. Proactieve zorgplanning
  Door tijdig de wensen, plannen en behoeftes van mensen te kennen, kan worden gehandeld conform hun wensen. Daarbij hoort het uitleg te geven over de impact van bepaalde behandelingen en de grenzen van medisch zinvol handelen. Een advies over bevordering, registratie en transmurale uitwisseling van deze proactieve zorgplanning wordt uitgewerkt.

Resultaat: meer focus op de wensen en behoeftes van mensen en het tijdig maken van keuzes

 1. Casemanagement
  Voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek en hun mantelzorgers is goede coördinatie in het complexe zorgveld vaak ingewikkeld. Het benoemen van een casemanager (één per oudere) kan hierbij een oplossing bieden. In de praktijk zal vooral de Praktijkondersteuner van de huisarts, de Wijkverpleegkundige of de Casemanager Dementie deze rol op zich nemen.

Resultaat: afstemming en ondersteuning bij zorg voor ouderen met complexe problemen

 1. Zo thuis mogelijk wonen
  Als thuis zelfstandig wonen niet meer kan en intramurale opname niet passend is ontstaat de behoefte aan innovatieve woonvormen waarbij adequate steun en zorg beschikbaar is. Over hoe ‘zo thuis mogelijk’ kan worden gewoond worden adviezen uitgewerkt.

Resultaat: welzijn, wonen en zorg benaderd binnen één context

Nieuws