Samen werken in de Mijnstreek

De Mijnstreek kent een rijke samenwerkingshistorie op het gebied van gezondheidszorg. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn de proeftuinen Anders Beter (Westelijke Mijnstreek) en MijnZorg (Oostelijk Zuid-Limburg) gericht op het samen realiseren van een gezondere populatie.

De proeftuinen zijn in 2012 ieder in hun eigen regio vanuit de centrale gedachte van regioregie gestart. In de Westelijke Mijnstreek door zorgverzekeraar CZ,  MCC Omnes, Meditta, Samenwerkende Apothekers Maasland, Burgerkracht Limburg en het Orbis ziekenhuis (nu Zuyderland Ziekenhuis). In de Oostelijke Mijnstreek  door zorgverzekeraar CZ, huisartsen OZL, Atrium (nu Zuyderland Ziekenhuis) en Burgerkracht Limburg.

In de proeftuinjaren zijn verschillende succesvolle projecten gerealiseerd op thema’s zoals anderhalvelijnszorg, farmacie, palliatieve zorg en de huisartspraktijk van de toekomst. Ook kregen we ervaring met het werken met integrated care en vooral met het samenwerken met elkaar. De geleerde lessen van zeven jaar samenwerken binnen Anders Beter en MijnZorg zijn in 2019 gezamenlijk opgetekend.

In 2018 werd steeds meer zichtbaar dat beide regio’s vanwege overeenkomsten in ambitie en focus steeds meer naar elkaar toegroeiden. Een ontwikkeling die ook past(e) in de landelijke trend van regionalisering van zorg, en die ook aansloot bij de fusie die plaatsvond van het Zuyderland Ziekenhuis. In de Mijnstreek is nu sprake van 1 adherentiegebied.

In maart 2018 zette het Zuyderland ziekenhuis, zorgverzekeraar CZ en de huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek de eerste concrete stap naar meer samenwerking over de toen nog bestaande 2 regio’s heen met het ‘ Pact van Terworm”. Deze stap luidde de start van onze nieuwe next level-samenwerking in op Mijnstreekniveau, met daarbij behorend de logische afbouw van de bestaande proeftuinen.

In het  ‘Pact van Terworm’  geven we -huisartsorganisaties, ziekenhuis, zorgverzekeraar en Burgerkracht Limburg- aan, samen de verantwoordelijkheid te nemen om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in de Mijnstreek naar een ‘next level’ te brengen. Hierbij streven we, gezien het regiobeeld, een stevige ambitie na om conform het kabinetsbeleid de juiste zorg op de juiste plek leveren, zodanig dat het onverklaarbare hogere zorggebruik in deze regio in 2030 teruggebracht is het naar landelijk niveau”.

image

Het ecosysteem in de Mijnstreek

Ook de samenwerking in Mijnstreek staat niet op zichzelf en is onderdeel van een groot ecosysteem. Als we vanuit de Mijnstreek uitzoomen zien we ook dat landelijke, regionale en provinciale ontwikkelingen van invloed zijn op onze ambitie. Hetzelfde geldt ook voor juist het inzoomen op een kleinere schaal: lokaal in de wijk, daar waar het bij de burger gebeurt, is van invloed op wat er op Mijnstreek-niveau gebeurt. Zie hier een schematische weergave van het netwerk van netwerken, zoals gepresenteerd tijdens de LiveCast: het ecosysteem in de Mijnstreek.

Bekijk de Weergave van netwerken van netwerken in de Mijnstreek.