Keigezond

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

 

Aanleiding

Overgewicht is een groot maatschappelijk thema en sinds 2003 een van de speerpunten van het preventiebeleid van het ministerie van VWS. Ongeveer 1 op de 7 Nederlandse kinderen (4 t/m 17 jaar) is te zwaar. Door het hebben van overgewicht kunnen kinderen op jonge leeftijd al gezondheidsproblemen krijgen zoals suikerziekte of een voorstadium hiervan. Wanneer iemand al vanaf jonge leeftijd overgewicht heeft, zijn de gezondheidsgevolgen op latere leeftijd extra groot. Behalve lichamelijke problemen hebben kinderen met overgewicht vaker last van psychosociale problemen dan kinderen met een gezond gewicht.

Doel

Experiment uitvoeren in de provincie Limburg voor periode van 3 jaar waarin maximaal 800 kinderen met medische indicatie en 500 kinderen zonder medische indicatie ondersteund worden met passende hulp om het overgewicht terug te brengen, weerbaarder te worden en eigen regie te pakken over hun eigen gezondheid.

Doelgroep

500 Limburgse kinderen met een licht gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en 800 kinderen met een matig, sterk of extreem GGR.

De aanpak

Een brede, domeinoverstijgende ketenaanpak wordt uitgerold in de provincie Limburg. Allereerst worden kinderen met overgewicht geïdentificeerd en met het gezin verwezen naar de ketenaanpak. Vervolgens zijn er vier modules:

  1. GGR vaststellen, intake en brede anamnese afnemen;
  2. Tussenfase voor begeleiding in sociaal- en/of zorgdomein (begeleiding en ondersteuning in de wijk);
  3. Begeleiding (bij laag GGR) of behandeling (bij matig of hoger GGR);
  4. Terugvalpreventie (voor iedereen) en behandeling (bij matig of hoger GGR).

De centrale zorgverlener heeft in de aanpak een cruciale rol. Dit is een professional in het netwerk die de regierol op zich neemt naar het kind, ouders én professionals uit het sociaal- en zorgdomein. Voor kinderen met een matig of hoger GGR wordt in module 3 en 4 ook een kinderleefstijlcoach ingezet. Deze begeleidt kinderen naar een gezondere leefstijl m.b.v. behandeling en begeleiding.

Monitoring

De aanpak brengt de impact op de Quadruple aim in kaart.

Partners

Provincie Limburg, Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg, GGD Zuid-Limburg, diverse gemeenten waaronder Heerlen en Sittard-Geleen, zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Contactpersoon

Jorn van Harwegen, GGZ Zuid-Limburg