Preventiecoalitie Samen voor Heerlen

De gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ willen samen met lokale organisaties domeinoverstijgend samenwerken aan de gezondheid van Heerlenaren. Om deze reden hebben de gemeente en CZ zich verenigd in de preventiecoalitie Samen voor Heerlen. Samen streven ze er naar om in 2030 aanzienlijke verbeteringen te realiseren voor de inwoners van Heerlen ten aanzien van gezondheid, kwaliteit, werkplezier en betaalbaarheid van ondersteuning en zorg.

Deze samenwerking is hard nodig!

Heerlen prijkt in veel Nederlandse lijstjes onderaan of in het rood. De gezondheid van Heerlenaren is bijvoorbeeld relatief slecht. Ook is het ervaren welbevinden laag en kampen mensen relatief vaak met bijvoorbeeld schulden en ggz-problematiek. Deze problemen staan niet op zichzelf, maar hangen met elkaar samen. Daardoor kunnen deze problemen ook niet altijd binnen één domein of organisatie worden opgelost, maar is vaak samenwerking nodig. We spreken daarom ook wel van een ‘wicked problem’. Het oplossen van wicked problems vraagt een integrale aanpak. Hierbij focussen we niet op één probleem, maar op meerdere tegelijk. We redeneren niet vanuit schotten, maar juist vanuit (de kracht van) burgers. Daar zet Samen voor Heerlen zich voor in.

Hoe we samenwerken

De preventiecoalitie heeft een programmatische structuur waarbij de gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ de stuurgroep en het programmateam vormen. Diverse projecten zijn verbonden aan de preventiecoalitie: soms direct aangestuurd door de stuurgroep, soms wordt een project vooral nauw gevolgd. De sleutel tot succes is de samenwerking tussen een grote groep professionals en burgers.

De gemeente Heerlen en CZ hebben gezamenlijke doelen en verantwoordelijkheden. Binnen het programma werken we op het snijvlak van het sociaal domein en het gemeentelijk domein. We hebben elkaar gevonden in de thema’s preventie, zelfredzaamheid en Positieve Gezondheid.

Onze aanpak

Onze ambitie is om het programma verder in te richten en uit te voeren. Dit doen we integraal door diverse thema’s op te pakken die bijdragen aan ons doel. Een voorbeeldproject is de Integrale Wijkaanpak Hoensbroek, waar op wijkniveau optimaal wordt samengewerkt tussen (ggz-) professionals door de burger centraal te stellen. We ondersteunen professionals in Hoensbroek met behulp van het uitwisselingplatform 1SociaalDomein.Een ander voorbeeld is een project waarin we zelfregiegroepen willen ondersteunen, in het bijzonder voor mantelzorgers.

We zijn ons ervan bewust dat er veel initiatieven in de regio lopen die verwant zijn aan de preventiecoalitie. Hier proberen we op in te spelen door verbindingen te leggen. Dit kan zijn door hierbij aan te sluiten, maar ook door te volgen wat hier gebeurt.

Van de projectresultaten willen we leren, om bij gebleken succes op te schalen. Daarom willen we de impact van onze preventiecoalitie monitoren.

Lees ook:

Onze projecten

Nieuws over Preventiecoalitie Samen voor Heerlen