Geboortezorg Flex

Aanleiding

De eerste 1.000 dagen van een kind, vanaf het moment van conceptie, zijn cruciaal voor een goede start van het leven. De cijfers over vroeggeboorte en laaggeboortegewicht laten echter zien dat nog te veel kinderen in Zuid-Limburg geen kansrijke start hebben.

Kraamzorg draagt in belangrijke mate bij aan een veilige start van moeder en kind door het leveren van professionele zorg in samenwerking met o.a. de verloskundige en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze zorg bestaat uit zorg- en hulpverlening, maar ook uit preventie en voorlichting, en risicosignalering. Uit onderzoek blijkt dat juist moeders die méér zorg kunnen gebruiken, kiezen voor minder uren kraamzorg. Zowel landelijk als in onze regio klinken geluiden dat voor veel gezinnen in een kwetsbare positie acht tot tien dagen kraamzorg niet genoeg is en dat een toenemend aantal gezinnen in een kwetsbare positie kiest voor de minimale variant kraamzorg of zelfs voor geen kraamzorg. Naar verwachting is de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg van invloed op deze keuze.

Doel

Met de proeftuin zorgen we ervoor dat gezinnen in een kwetsbare positie de uren kraamzorg die zij nodig hebben om zelfstandig en zelfredzaam het ouderschap aan te gaan, ook daadwerkelijk kunnen ontvangen en zij indien nodig nog een nog een extra steuntje in de rug ontvangen na de wettelijke periode kraamzorg van 8 tot 10 dagen. Zo willen we in het prille begin van het leven maximale ondersteuning bieden aan deze gezinnen om hun zelfredzaamheid te vergroten en om hun kind(eren) een gezonde en veilige start van het leven te bieden.

Doelgroep

Gezinnen die gesignaleerd worden als (zeer) kwetsbaar op basis van de kwetsbaarheidsdefinitie van Erasmus MC, woonachtig zijn in de regio Parkstad of gemeente Sittard-Geleen, verzekerd zijn bij CZ of VGZ en voornemens zijn kraamzorg te ontvangen door Geboortezorg Limburg, wordt deelname aan de proeftuin aangeboden. Gezinnen die niet kunnen of willen deelnemen aan de pilot, maar wel behoefte hebben aan soortgelijke steun, krijgen alternatieve vormen van steun aangeboden vanuit het regulier beschikbare steunpallet in de regio.

De proeftuin

Pijler 1: De eerste pijler van de proeftuin betreft het laten vervallen van deze eigen bijdrage (in 2021 € 4,60 per uur) voor 150 gezinnen die worden gesignaleerd als (zeer) kwetsbaar, op basis van de kwetsbaarheids- definitie. Hiermee is er geen financiële drempel meer voor de inzet van maximale kraamzorg in deze gezinnen.

Pijler 2: Voor 100 gezinnen (waarvan er 50 doorstromen uit pijler 1), in een (zeer) kwetsbare positie wordt kraamzorg op maat aangeboden, die ingezet kan worden gedurende de eerste zes maanden na de geboorte. Het gaat hier om gezinnen die volgens de kwetsbaarheidsdefinitie (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn en in deze cruciale levensfase een steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning is ofwel complementair op het bestaande aanbod aan gezinsondersteuning binnen gemeenten maar kan ook afzonderlijk worden ingezet. Er kan ook sprake zijn van overbrugging totdat andere zorg voor het gezin beschikbaar is. Kraamzorg op maat kan aansluitend op de kraamperiode zijn, maar kan ook los van de kraamperiode worden verleend. Afhankelijk van wat het specifieke gezin nodig heeft wordt de flexibele inzet van de kraamverzorgende bepaald. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde inzet van 24 uur per gezin.

Monitoring

Om te weten of de proeftuin de gewenste effecten oplevert, worden 2 deelstudies uitgevoerd door de afdeling Kennis & Innovatie van de GGD Zuid Limburg. De monitoring en evaluatie sluit aan op het hoofddoel van de proeftuin, namelijk het vergroten van de zelfredzaamheid van gezinnen. Het streven is om effecten van de proeftuin aan te tonen op de vier dimensies van het Quadruple Aim model: betere ervaren kwaliteit van zorg, betere gezondheid van de populatie, afname kostenstijging per hoofd van de bevolking en grotere werktevredenheid onder betrokken zorgprofessionals.

Partners

Geboortezorg Limburg, Jeugdgezondheidzorg Zuid-Limburg, Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg, GGZ Zuid-Limburg, Verloskundig Samenwerkingsverband Samen Zuyd en verloskundigen, Gemeente Sittard-Geleen en de zeven Parkstad-gemeenten (waaronder Heerlen), en zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Geboortezorg Limburg.

Contactpersoon

Paul Asbreuk, Trenbreuk