image

Themacoalitie Farmacie

De themacoalitie Farmacie Mijnstreek is een besluitvormend orgaan dat in de regio’s WM en OZL de sturing en integratie verzorgt rondom farmacie gerelateerde onderwerpen.

De volgende organisaties nemen deel:
Burgerkracht Limburg, Zorgverzekeraar CZ, CorioPharma Zorggroep, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, MCC Omnes, HACO West, Samenwerkende Apotheken Maasland,  Zuyderland.

Op deze pagina lees je wie we zijn, wat onze ambitie is en hoe we deze willen realiseren.

Onze ambitie

We onderschrijven de ambitie van de Mijnstreekcoalitie en willen bijdragen aan een trendbreuk in de Mijnstreek door:

 • De gezondheid in de Mijnstreek op een gemiddeld landelijk niveau te brengen.
 • De kwaliteit van de zorg te verbeteren.
 • Onverklaarbare hoge zorgconsumptie en zorgkosten terug te brengen naar normaal   niveau in vergelijking met de rest van Nederland.
 • Door professionals ervaren arbeidsdruk positief te beïnvloeden.

We hanteren hierbij de uitgangspunten: burger/patiënt centraal, juiste zorg op de juiste plek, Integrated Care, zo thuis mogelijk.

Onze meerjarendoelstelling

Specifiek streven we naar het terugbrengen van de farmaceutische kosten tot het landelijke gemiddelde met tenminste gelijkblijvende kwaliteit en algemene gezondheid. Én we streven naar het verbeteren van de arbeidssatisfactie van de zorgprofessional (quadruple aim). Dit doen wij door ons te richten op het realiseren van de doelstellingen:

 • Het stimuleren van doelmatige en effectieve farmaceutische zorg (polyfarmacie).
 • Het verbeteren van de persoonsgerichte zorg van de patiënt door in te zetten op therapietrouw en shared decision making.
 • Demedicalisering door in te zetten op gezonde leefstijl en afbouwbegeleiding om medicatiegebruik te verminderen.
 • Het verbeteren van uniforme informatieverstrekking richting de patiënt ter verbetering van de veiligheid.
 • Betere samenwerking, communicatie en afstemming in de keten tussen zorgverleners in de 1e lijn en tussen 1e en 2e lijn (o.a. overdracht van medicatie gegevens).

De verwachting is, dat met onze inspanningen er een bijdrage geleverd kan worden aan het verlagen van de totale zorgkosten in de regio.

Hoe doen we dat?

Deze doelstellingen willen we realiseren door verschillende initiatieven:

 • Werkgroep FTO’s: Ontwikkelen van regionaal ondersteunde Farmaceutische Toets Overleggen (FTO’s). Structuur opzetten en duurzaam organiseren.
 • Werkgroep monitoring / dashboard: Meten en monitoren van speerpunten en projecten o.a. d.m.v. een dashboard.
 • Werkgroep medicatiebeoordelingen (nog op te starten): Regionale (werk)afspraken over inzet, uitvoering en monitoring van medicatiebeoordelingen (polyfarmacie) structureren.

Onze projecten

Daarnaast ondersteunt de Themacoalitie Farmacie verschillende Farmacie- initiatieven en -projecten die onder verantwoordelijkheid van andere partijen of regio’s worden ontwikkeld. Op dit moment is actueel:

 • Project stop onnodig ICS gebruik:
  Gemiddeld genomen gebruikt in Nederland 35% van de COPD-patiënten onterecht inhalatiecorticosteroïden (ICS). Deze COPD patiënten voldoen niet aan de voorwaarden volgens de NHG-standaard, waarbij het gebruik van ICS noodzakelijk is: 1) patiënten die regelmatig exacerbaties hebben en 2) patiënten die behalve COPD ook astma hebben.De themacoalitie Farmacie en de Universiteit Maastricht hebben het project ‘stop onnodig ICS gebruik in de huisartsenpraktijk’ opgestart. Het doel is om het aantal COPD-patiënten dat onterecht inhalatiecorticosteroïden (ICS) gebruikt in de huisartsenpraktijk te doen afnemen in de Mijnstreek. Lees meer 

Nieuws over Themacoalitie Farmacie