Geleen-Zuid

Aanleiding

De gemeente Sittard-Geleen wil met haar ‘Visievorming Sittard-Geleen 2030’ toewerken naar een veerkrachtig Sittard-Geleen, in ecologisch, economisch en sociaal-cultureel opzicht. Binnen vijf ontwikkelpaden in vijf verschillende wijken wordt uitvoering gegeven aan deze visie. Geleen-Zuid is een van deze ontwikkelpaden. Geleen Zuid is een plek met veel potentie om de sociale, economische en ecologische veerkracht te versterken. Geleen-Zuid is namelijk een wijk met kwetsbare inwoners en is relatief onveilig.

Doel

Een gezonde en veilige wijk: een gezelliger, schoner en met name, veiliger Geleen-Zuid waar de achterstanden op gebied van gezondheid en ‘meedoen in de maatschappij’ zijn ingelopen.

Doelgroep

De wijkbewoners van Geleen-Zuid. Voor verschillende projecten/interventies zullen sub-doelgroepen worden geformuleerd, bv. de huurders van ZOwonen of gezinnen met jonge kinderen.

Aanpak

Er wordt 10 jaar lang geïnvesteerd in de fysieke leefomgeving en een breed gedragen sociale aanpak in Geleen-Zuid.

Zowel middels een fysiek-ruimtelijk als sociaal programma wordt gewerkt aan de volgende programmalijnen:

  • Gezond opgroeien en blijven
  • Perspectief op werk
  • Veiligheid door gemeenschapszin
  • Zelfstandig ouder worden

Partners

De aanpak wordt in nauwe samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente opgepakt. Dit betekent ook dat een grote verscheidenheid aan partners is betrokken op het gebied van wijk & veiligheid, welzijn & gezondheid, onderwijs, en kennisinstellingen.

Meer informatie

  • Lees het artikel: Ambitiedocument Geleen-Zuid officieel ondertekend
  • Lees de eindrapportage van Positief Gezond Munster Geleen:
    een onderzoek naar wat het toepassen van  de 6 dimensies van Positieve Gezondheid de huisartsenpraktijk ‘Huisartsen Hartje Dorp’ in Munster Geleen en haar patiënten heeft opgeleverd. Al in 2017 is de eerste huisarts gestart met langere consulten, vanuit de overtuiging dat meer tijd en aandacht voor patiënten ook leidt tot betere gezondheid en betere kwaliteit van zorg. Ook werd al snel ervaren dat het bijdraagt aan het eigen werkplezier. De praktijk startte diverse nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld consulten aan de hand van het spinnenweb voor Positieve Gezondheid, trainingen Positieve Gezondheid, nauwe samenwerking met de wijk. Er werden diverse andere activiteiten ontplooid die een integrale blik op de gezondheid van eigen patiënten én de inwoners van Munstergeleen bevorderden.
    Sinds 2019 bestaat het project Positief Gezond Munstergeleen. Dat is in nauwe samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ – samen verenigd in de preventiecoalitie Positief Gezond Sittard-Geleen – het project gestart. Uit het onderzoek blijkt dat voor de gemeente en CZ het project een voorbeeldproject waarin wordt geëxperimenteerd met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid in de eerste lijn samen met de wijk.

Contactpersoon

Daphne Kagelmaker, gemeente Sittard-Geleen