Geleen-Zuid

 

Aanleiding

De gemeente Sittard-Geleen wil met haar ‘Visievorming Sittard-Geleen 2030’ toewerken naar een veerkrachtig Sittard-Geleen, in ecologisch, economisch en sociaal-cultureel opzicht. Binnen vijf ontwikkelpaden in vijf verschillende wijken wordt uitvoering gegeven aan deze visie. Geleen-Zuid is een van deze ontwikkelpaden. Geleen Zuid is een plek met veel potentie om de sociale, economische en ecologische veerkracht te versterken. Geleen-Zuid is namelijk een wijk met kwetsbare inwoners en is relatief onveilig.

Doel

Een gezonde en veilige wijk: een gezelliger, schoner en met name, veiliger Geleen-Zuid waar de achterstanden op gebied van gezondheid en ‘meedoen in de maatschappij’ zijn ingelopen.

Doelgroep

De wijkbewoners van Geleen-Zuid. Voor verschillende projecten/interventies zullen sub-doelgroepen worden geformuleerd, bv. de huurders van ZOwonen of gezinnen met jonge kinderen.

Aanpak

Er wordt 10 jaar lang geïnvesteerd in de fysieke leefomgeving en een breed gedragen sociale aanpak in Geleen-Zuid.

Zowel middels een fysiek-ruimtelijk als sociaal programma wordt gewerkt aan de volgende programmalijnen:

  • Gezond opgroeien en blijven
  • Perspectief op werk
  • Veiligheid door gemeenschapszin
  • Zelfstandig ouder worden

Partners

De aanpak wordt in nauwe samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente opgepakt. Dit betekent ook dat een grote verscheidenheid aan partners is betrokken op het gebied van wijk & veiligheid, welzijn & gezondheid, onderwijs, en kennisinstellingen.

Meer informatie

Lees het artikel: Ambitiedocument Geleen-Zuid officieel ondertekend

Contactpersoon

Daphne Kagelmaker, gemeente Sittard-Geleen