Via Zelfhulp naar Zelfregie in Sittard-Geleen

 

Aanleiding

Overal zijn mensen met ervaringskennis, bv. op het gebied van diabetes, financiële problemen, de puberteit of corona. Een deel van deze mensen wil hun kennis graag delen met anderen (lotgenoten).

In een zelfregienetwerk wordt de kennis van mensen met ervaringskennis zinvol benut. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door:

 • Het opstarten, begeleiden en verbinden van zelfregiegroepen. Een zelfregiegroep is een groep mensen die onder begeleiding van, bij voorkeur, 2 getrainde personen (geen betaalde professionals), ervaringen over eenzelfde onderwerp deelt, met als doel van elkaar te leren beter om te gaan met eenzelfde onderwerp;
 • Het beantwoorden van vragen;
 • Informatieverschaffing en advies.

Dit lotgenotencontact is van grote, bewezen meerwaarde voor deelnemers en maatschappij. In Sittard-Geleen bestaat een uniek zelfregienetwerk. Doorontwikkeling van dit zelfregienetwerk is noodzakelijk. Daarom is dit project opgestart.

Doel

Versterking van zelfregie door uitbreiding en verzelfstandiging van het Zelfregienetwerk Sittard-Geleen en bekendheid en toegankelijkheid vergroten met als resultaat: het verder vergroten van het vermogen van de inwoners van Sittard-Geleen om hun eigen leven en noodzakelijke ondersteuning te regelen en zelf vorm te geven.

Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Sittard-Geleen.

Aanpak

Er worden 2022-2023 diverse activiteiten uitgevoerd, waaronder:

 • Bekendheid zelfregienetwerk vergroten bij 1e en 2e lijnszorg (inspiratiebijeenkomsten)
 • Bekendheid zelfregienetwerk vergroten bij inwoners Sittard-Geleen (bijv. door het delen van ervaringsverhalen op social media, lokale media, website en de formele zorg betrekken bij het verspeiden van kennis over het zelfregienetwerk). Daarnaast zullen we in overleg gebruik maken van bestaande communicatiekanalen die via de gemeente beschikbaar zijn.
 • Organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten voor (potentiële) begeleiders en deelnemers zelfhulpgroepen
 • Methodiek ontwikkelen die de omvang, aard en effect van zelfhulp en zelfhulpvragen in Sittard-Geleen, in beeld kan brengen
 • Methodiek uitvoeren die de omvang, aard en effect van zelfhulp en zelfhulpvragen in Sittard-Geleen, in beeld kan brengen (zie ook tekst over Effectmeting hieronder)
 • Ontwikkelen van een scholingsprogramma voor ervaringsdeskundigen (trainingen, intervisiebijeenkomsten en speeddates)
 • Uitvoeren van een scholingsprogramma voor ervaringsdeskundigen (trainingen, intervisiebijeenkomsten en speeddates)
 • In kaart brengen van benodigde functionaliteiten en faciliteiten t.b.v. het opzetten en in stand houden van een zelfregienetwerk
 • Organiseren en borgen van facilitering (PR, ICT, huisvesting)
 • Website zelfregietool.nl uitbreiden met lokaal-specifieke informatie en activiteiten zijn ook online beschikbaar

Evaluatie

Dit project ziet primair toe op de uitbreiding en verzelfstandiging van het zelfregienetwerk in Sittard-Geleen. Daartoe worden kwantitatieve resultaten die hier betrekking op hebben (veelal tellingen), gedurende het project drie keer in kaart gebracht, namelijk in: Q3 2022, Q2 2023, en Q4 2023.

De effecten van lotgenotencontact en zelfregiegroepen zijn inmiddels ruimschoots bekend. Daarnaast worden deelnemers aan zelfregiegroepen in Sittard-Geleen geïnterviewd. Op kwalitatieve wijze (interviews) wordt achterhaald wat de impact van deelname is op hun zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Partners

Burgerkracht Limburg, Knooppunt Informele Zorg Sittard-Geleen, gemeente Sittard-Geleen, CZ.

Meer informatie

Meer informatie vind je hier op de website van Burgerkracht Limburg.

Contactpersoon

Gerryan Huijs, Burgerkracht Limburg