- 22 March 2019 -

Duurzame zorg en gezondheid van, voor en met de inwoners van de Mijnstreek als gezamenlijke ambitie

Ambitie ‘Mijnstreek Coalitie’ krijgt vorm

Onder de noemer ‘van Pact naar Impact’ zijn woensdagmiddag 20 maart een groot aantal Zuid-Limburgse zorgverleners (waaronder Zuyderland, Meander, Sevagram, Cicero en diverse andere GGZ-, revalidatie- en welzijnsorganisaties), samen met apothekers, gemeenten, Burgerkracht Limburg, zorgverzekeraar CZ en huisartsenorganisaties uit de Mijnstreek samengekomen in Zuyderland Sittard-Geleen. Met elkaar is daar verder invulling gegeven aan de gezamenlijke ambitie voor 2030, die in maart 2018 is opgesteld.

Een jaar geleden is het ‘Pact van Terworm’ geformuleerd, waarin huisartsorganisaties, ziekenhuis, zorgverzekeraar en Burgerkracht Limburg hebben aangegeven gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in de Mijnstreek naar een ‘next level’ te brengen. Een stevige ambitie is destijds vastgesteld: conform het kabinetsbeleid de juiste zorg op de juiste plek leveren, zodanig dat het onverklaarbare hogere zorggebruik in deze regio in 2030 teruggebracht is het naar landelijk niveau. Gezien het belang dit als gezamenlijke partijen te realiseren draagt de samenwerking vanaf nu de naam ‘Mijnstreek Coalitie’. De samenwerking wordt programmatisch begeleid door Robuust.

De toekomst tegemoet
Tijdens de bijeenkomst deelden de partijen hun ambitie en de eerste keuzes voor de nieuwe koers die ingezet is vanuit het Pact van Terworm. Daarbij was er aandacht voor de gezondheid van de inwoners in de Mijnstreek (onder landelijk gemiddeld niveau), kenmerken van de regio (geboortedaling, bevolkingskrimp, dubbele vergrijzing en onverklaarbaar hogere zorgconsumptie en -kosten) en de arbeidsdruk op professionals, nu en in de toekomst. Partijen in de regio moeten breed gaan samenwerken in netwerken om de zorg anders te gaan organiseren. Hiertoe werden de aanwezige partijen tijdens de bijeenkomst dan ook opgeroepen.

Overgangsjaar
2019 is nu benoemd als een voorbereidend- en overgangsjaar: de voorbereiding op een omvangrijk programma dat tussen 2020 en 2030 gestalte moet gaan krijgen. De inhoudelijke focus van de kerncoalitie ligt om te beginnen op de doelgroepen chronisch zieken en ouderen. Ook de spoedstroom en anderhalvelijnszorg worden hierin meegenomen. Uitgangspunten daarbij zijn: de patiënt centraal stellen, de juiste zorg op de juiste plek, integrale zorg en dat allemaal ‘zo thuis mogelijk’.

Aanloop
In afgelopen jaren zijn er al initiatieven gestart om zorg en ondersteuning op regionaal niveau met succes anders vorm te geven, zoals in de proeftuinen AndersBeter en Mijnzorg. Partijen willen op basis van de ervaring in deze proeftuinen de lat nu een niveau hoger leggen: het zogenaamde ‘next level’.

Gezamenlijke ambitie
‘Duurzame zorg en gezondheid van, voor en met de inwoners van de Mijnstreek’ vormde woensdag de slogan voor de gezamenlijke ambitie. Om die verandering samen in gang te zetten, werd ook de eigen verantwoordelijkheid van iedere partij nog eens sterk benadrukt. Voor de zomer komen de partijen weer bij elkaar.

In onderstaande video benadrukken Frans Erdkamp (oncoloog en medisch directeur Transmurale Zorg in Zuyderland), Esther van Engelshoven (directeur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg), Wiro Gruisen (manager regioregie CZ) en Han von den Hoff (directeur Burgerkracht Limburg) de gezamenlijke ambitie en de noodzaak van  samenwerking in de Mijnstreek- coalitie. Bekijk de video: