Asscher als kwartiermaker aan de slag met aanpak problemen in Heerlen Noord

- 29 March 2022 -

Het regiobeeld van de Mijnstreek windt er geen doekjes om: de uitdagingen zijn fors. Behalve dat we de zorg slimmer moeten zien te organiseren, heeft recent onderzoek van Daan Westra van de Universiteit Maastricht laten zien dat we ook met de onderliggende maatschappelijke problemen waardoor veel mensen zich ongezond voelen aan de slag moeten. Anders is het dweilen met de kraan open. Een gebied waar we veel van deze maatschappelijke problematiek aantreffen, is Heerlen-Noord. Dat verklaart waarom de gemeente Heerlen en CZ als partners van de Preventiecoalitie Samen voor Heerlen besloten hebben hun aandacht voorlopig vooral hierop te richten. CZ en gemeente Heerlen maken deel uit van de Alliantie Heerlen-Noord en via hen kunnen ook de netwerkpartners van de Mijnstreekcoalitie met dit stedelijk vernieuwingsprogramma worden verbonden.

Lodewijk Asscher is kwartiermaker van het stedelijk vernieuwingsprogramma van Heerlen-Noord. Hij spreekt over de ambities voor Heerlen-Noord en hoe die waargemaakt worden.

kwartiermaker Heerlen NoordWat zijn de ambities van Heerlen-Noord?

“Met het vernieuwingsprogramma willen we kinderen in Heerlen-Noord dezelfde kansen geven als kinderen in de rest van het land. Dat klinkt eenvoudig, maar de werkelijkheid is weerbarstig. Heerlen-Noord kampt met forse achterstanden op veel verschillende thema’s zoals veiligheid, opleiding, gezondheid, et cetera.”

Hoe pak je dat aan?

“We hebben gekozen voor een langjarige programmatische aanpak. De achterstanden in Heerlen-Noord los je immers niet op met een kort projectje. We willen integraal kijken naar de omstandigheden die we moeten creëren om kansen te verbeteren. Met integraal bedoelen we dat we met een brede blik op meerdere terreinen tegelijk inzetten. Heerlen mag ook trots zijn op haar manier van denken hierover. Men wil echt investeren in preventie en niet alleen maar pleisters plakken.”

Wie zijn daarvoor nodig?

“Er is een alliantie van partijen gesmeed. Deze alliantie is breed en bestaat uit veel gecommitteerde partijen die nodig zijn om bij te dragen aan de ambitie. Ook het bedrijfsleven wordt hierbij betrokken. Over deze alliantie moeten we trouwens niet te statisch denken: er zullen bijvoorbeeld partijen zijn die nu nog niet betrokken zijn maar in de toekomst belangrijk worden. Naast het feit dat een brede samenwerking belangrijk is, is het ook erg leuk om samen te werken in verrassende coalities!”

Hoe zit het programma in elkaar?

“We hebben een routekaart gemaakt waarin vijf programmalijnen zijn uitgewerkt, namelijk: leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid. Op basis van onze analyse hebben we bepaald dat dit de belangrijkste thema’s zijn om achterstanden voor de volgende generatie weg te werken. De programmalijnen willen we nauw met elkaar verbinden en ze zijn ook van invloed op elkaar. We hebben ze allemaal nodig.”

Wat is de tijdshorizon van het programma?

“We willen met het programma aansturen op het wegwerken van achterstanden in de komende 25 jaar. De focus ligt dus echt op de lange termijn. Aan de andere kant is het belangrijk om ook op de korte termijn resultaten te laten zien. Als het om kinderen gaat heb je niet genoeg aan impact over 20 jaar: we willen ook nu iets betekenen voor de jeugd.”