- 12 December 2023 -

Digitalisering Mijnstreek onmisbaar voor transformatie

“Verdere digitalisering is onmisbaar voor de benodigde transformatie in de Mijnstreek en Zuid-Limburg”, zo licht Kristy Naus-Opbroek, Programmamanager Digitale Zorgtransformatie bij Zuyderland en trekker van het thema digitalisering in de Mijnstreekcoalitie, toe. “Digitale oplossingen dragen bij aan vraagstukken als het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit, het verlichten van de werkdruk, het versterken van de zelfredzaamheid van patiënten en cliënten en het bieden van meer gepersonaliseerde zorg en ondersteuning”. Reden voor de Mijnstreek om de kansen en mogelijkheden van verdere digitalisering in de regio te onderzoeken.

Wat is er al en wat is er nodig?

De afgelopen maanden is door betrokken partijen in kaart gebracht welke initiatieven er al lopen en hoe deze effectiever ingezet kunnen worden zodat ze optimaal bijdragen aan de uitdagingen in de regio. Op basis hiervan is besloten om de focus te leggen op vier kansrijke thema’s: het (her)inrichten van digitaal ondersteunde zorgprocessen, telemonitoring, het verlagen van administratieve druk en het verbeteren en ondersteunen van digitale competenties van zowel zorgprofessionals als cliënten/patiënten. Voor ieder thema wordt een eigen project ingericht.

Een beter (digitaal) zorgproces

Met het (her)inrichten van digitaal ondersteunende zorgprocessen wordt gekeken naar het huidige zorgproces en gezocht naar manieren om dit te verbeteren door middel van digitalisering. Kristy: “Belangrijk is dat we hierin kijken vanuit het perspectief en de ervaringen van patiënten en cliënten, en zoeken naar mogelijkheden hen betere zorg of een betere ervaring te leveren met de inzet van moderne technologieën. Niet technologie implementeren alleen vanwege de technologie, maar in reactie op een concrete vraag of behoefte. Dit denken vanuit de patient journey is een absolute voorwaarde voor digitalisering op het juiste moment.” Gebruikersgemak en transparantie spelen een belangrijke rol in het aanbieden van digitale mogelijkheden geeft Kristy aan. Patiënten en cliënten moeten niet overweldigd worden door een veelvoud aan digitale oplossingen, maar op één eenvoudige manier alle relevante informatie kunnen vinden.

Zorg op afstand

Met telemonitoring wordt op afstand de gezondheid van patiënten en cliënten bewaakt. Dit zorgt voor minder belasting op zowel de patiënt en de cliënt als de zorgverlener. “Het ontvangen van zorg op afstand betekent dat een patiënt of cliënt in steeds meer gevallen vanuit zijn eigen huis geholpen kan worden. Dit brengt grote voordelen met zich me. Patiënten en cliënten hoeven niet meer te reizen, vrij te nemen en mantelzorgers te vragen tijd vrij te maken.” Ook kan er sneller geschakeld worden tussen patiënt/cliënt en zorgverlener waardoor (zwaardere) zorg voorkomen kan worden. Uiteindelijk moet er een hybride zorgsysteem komen waarbij zowel zorgprofessionals als patiënten en cliënten kunnen kiezen tussen digitale zorg en ‘analoge’ zorg. “We stimuleren digitale interacties, maar fysieke consulten of behandelingen blijven mogelijk”, geeft Kristy aan. Het project richt zich in eerste instantie op patiënten/cliënten met een chronisch ziektebeeld.

Ontlasten van professionals

Digitalisering kan ook een grote bijdrage leveren aan het verlagen van de administratieve druk. Door zoveel mogelijk administratieve taken te digitaliseren en/of automatiseren kan de tijdsdruk van professionals worden verlaagd en het werkplezier worden verhoogd. Een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere digitalisering van de Mijnstreek is dat zowel patiënten/cliënten als professionals in staat zijn om met digitale hulpmiddelen om te gaan. Met behulp van digicoaches gaan in eerste instantie vooral zorgprofessionals aan de slag met het verbeteren van hun digitale vaardigheden.

De vier thema’s worden de komende periode verder uitgewerkt tot een concreet project. Er wordt een projectleider digitalisering geworven die voor de vier thema’s werkgroepen gaat vormen die concreet aan de slag gaan met de implementatie.