- 12 March 2020 -

Gezondheidszorg in Zuid-Limburg was zelf aan genezing toe

En het gaat al een stuk beter met ‘de patiënt’

Menigeen kent zorgverzekeraar CZ vooral van de maandelijkse premie en het vergoeden van zorg. Maar wat veel mensen niet weten, is hoe CZ zich actief inzet om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Om dat te bereiken, worden op steeds meer plekken coalities gesmeed met zorgverleners. In die coalitie is ook plaats ingeruimd voor gemeenten en de provincie.

In regio’s zoals de mijnstreek in Zuid-Limburg, waar CZ veel verzekerden heeft, is de regionale samenwerking al van de grond gekomen. Dat vindt de zorgverzekeraar belangrijk, omdat de situatie in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek extra urgent is. Niet alleen gaat de vergrijzing er sneller, ook de gezondheid van veel mensen die er wonen, baart zorgen. Vergeleken met elders zijn de mensen minder zelfredzaam en is er veel sociale en psychische problematiek, die zich onder meer vertaalt in een hoog zorggebruik en hoge kosten. Om de vergrijzing en de schaarste aan zorgpersoneel het hoofd te bieden, zal anders gedacht moeten worden. Een
zorgverzekeraar als CZ, een vereniging zonder winstoogmerk met veel leden in Limburg, heeft een grote verantwoordelijkheid en ziet daarom voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd. De opdracht die ze zichzelf stelt in Zuid-Limburg heeft er de naam regioregie meegekregen. De
resultaten zijn positief.

Anderhalve lijn
Intussen is nergens in Nederland een tweede regio te vinden waar tussen organisaties binnen en buiten de zorg zo goed wordt samengewerkt. Sinds 2012 al werken huisartsen en apothekers met Zuyderland samen met Burgerkracht Limburg en CZ aan de verbetering van ’s mensens
grootste goed, de gezondheid. Daarin plaatsen ze de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg centraal. Een door veel mensen gewaardeerd voorbeeld van verandering in de zorg zijn de nieuwe anderhalvelijnscentra PlusPunt en ook het Anders Beter Centrum. Hierin wordt door huisartsen en medisch specialisten nauw samengewerkt. Zo lukt het om laag-complexe klachten uit het ziekenhuis te houden. Onderzoek wijst uit dat de patiënttevredenheid
hoog is en dat de kosten per patiënt lager zijn. Extra pluspunt is dat de patiënt geen eigen risico hoeft te betalen.

Universiteit
Intussen is de mijnstreekcoalitie uitgebreid met ggz-helpers en aanbieders in de thuiszorg, de revalidatiezorg en aanbieders van welzijn en informele zorg. Ook de Universiteit Maastricht is deel gaan uitmaken van de coalitie. In de jaren tot 2030 moeten zo de gezondheidsverschillen verkleinen. Hoge zorgconsumptie zal zich normaliseren en het werkplezier in de zorg toenemen. De titel van de gezamenlijke gezondheidsnota van alle zestien gemeenten in ZuidLimburg, Zuid springt eruit, sluit hier naadloos op aan.

De rol die CZ ziet, is die van regioregisseur. Er is geen enkele organisatie die de zorg alleen kan veranderen, het moet een samenspel zijn tussen de verschillende zorgverleners. Omdat CZ de financier is van alle zorg, kan zij verbindingen leggen tussen al deze organisaties en met de
netwerken buiten de zorg. Op die manier kan er een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod tot stand komen dat is afgestemd op de behoeften en de mogelijkheden van de inwoners van de mijnstreek. Daarbij moet de zorgverzekeraar rekening houden met
de wensen van de individuele zorgvrager maar ook met de belangen van de gemeenschap. Dat laatste is nodig om een eerlijke, solidaire verdeling van de middelen mogelijk te maken en de zorg daarmee echt toekomstbestendig te laten zijn. In de nabije toekomst zal de coalitie
verder uitbreiden naar de sectoren wonen en werk.

In het Nederlandse zorgstelsel fungeren zorgverzekeraars als – zoals dat heet – zorginkopers. Ze onderhandelen met zorgverleners over de zorg, zodat verzekerden hier zelf niet mee bezig hoeven zijn. Door bij uw dokter of fysiotherapeut en hun collega-zorgaanbieders goede en betaalbare zorg in te kopen, zorgen ze er ook voor dat voor iedereen medische hulp
toegankelijk is.

 

Bron: Exclusief zorg, CZ

Download