GGZ in de Mijnstreekregio – we gaan het samen doen!

- 28 June 2022 -

GGZ in de Mijnstreekregio – we gaan het samen doen!

“De grote gezondheidsverschillen verkleinen en de zorg slimmer organiseren, zodat deze betaalbaar en toegankelijk blijft”. Ook de betrokkenen bij GGZ-zorg scharen zich volledig achter de Mijnstreekambitie! Verschillende GGZ-partners in de regio, CZ, huisartsen, Burgerkracht Limburg en vertegenwoordigers van GGZ Platform Zuid hebben gezamenlijk afgesproken op te trekken om deze ambitie verder uit te werken. Op 31 mei kwamen zij voor de thematafel GGZ weer fysiek bij elkaar om de samenwerking op het gebied van GGZ verder vorm te geven.

Verkenning GGZ-initiatieven
Centraal stond de opbrengst van de verkenning naar de lopende GGZ-initiatieven in de regio, een verkenning die is uitgevoerd door Nicole de Baat. In een kleurrijke plaat is inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen er zijn en wat die ontwikkelingen bijdragen aan het verhelpen van de geïnventariseerde knelpunten.

Meer aan de voorkant organiseren
Mooi voorbeeld is dat aanbieders zowel in de OZL regio als de Westelijke Mijnstreek hebben aangegeven zich in zetten om de zorg meer naar de voorkant te organiseren. De GGZ organisaties hebben hierin het initiatief genomen door de zorg anders te gaan organiseren in “een stadspolï”, werken in regioteams of versterking eerste lijn-project. Omdat duidelijk is dat het als individuele instelling onmogelijk is om de zorg nog alleen aan te kunnen, is het belangrijk om deze initiatieven met elkaar te verbinden. Ook is er de laatste jaren veel energie gestoken in het verkorten van de wachtlijsten. Met de inzet van I-practice, een goede triage aan het begin, wordt bevorderd dat mensen op de juiste plek wachten!

Lef tonen
In een eerste gespreksronde is aan de hand van de overzichtsplaat opgehaald wat de aanwezigen belangrijk vinden. Zij kwamen tot de conclusie: Laten we niet meer wachten tot we het allemaal met elkaar eens zijn maar lef tonen, zodat we concreet aan de slag kunnen gaan. Daar is transformatieruimte voor nodig. Alleen dan kunnen we de verschillende initiatieven die er al zijn ook echt aan elkaar koppelen, rekening houdend met de schaalgrootte hiervan”. Ook werd de oproep gedaan om in dit speelveld aandacht te blijven hebben voor het verkleinen van de gezondheidsverschillen.

Concreet plan
In het vervolg op de eerste gespreksronde committeerden betrokkenen zich om voor de beide regio’s (OZL en WM) in de Mijnstreek een concreet plan te maken over de preventie van in-, uit en doorstroom van cliënten met GGZ of aanverwante problematiek. De zorggroepen nemen het initiatief tot het maken van dit plan samen met GGZ partners, CZ, het sociaal domein, informele zorg en ondersteuning. Ook sluiten ervaringsdeskundigen aan zodat de doelgroep vertegenwoordigd blijft bij de ontwikkelingen. Leidend principe is het versterken van en in de keten.
Uiteraard is het ook belangrijk om te weten welke impact met deze plannen wordt beoogd. Gezamenlijke indicatoren zijn daarom onderdeel van het plan om de impact te kunnen meten. Hierbij wordt waar nodig gebruik gemaakt van eerdere analyses.

Met deze concrete afspraak hebben de aanwezigen afgesproken dat de thematafel GGZ het gremium is om regie te voeren over de uitvoering van de plannen en de randvoorwaarden in te vullen die de uitvoering mogelijk maken. Met een positief gevoel en energie om er samen me aan de slag te gaan is de bijeenkomst afgesloten. Begin oktober staat de volgende thematafel gepland.

Meer weten?
Neem contact op met procesbegeleider Marieke Cloosterman, programmamanager Robuust of projectleider Nicole de Baat. Klik hier voor een terugblik op de kick-off.

Klik hier voor een overzicht van de GGZ-initiatieven in de regio.