- 07 March 2024 -

image

Het Zorgcoördinatie Netwerk Zuid -Limburg

Voor doorstroom in de zorgketen

Wat in 2019 in de Oostelijke Mijnstreek begon als één ingang voor alle acute zorgvragen in die regio is met Zorgpunt Maastricht-Heuvelland en later ook Zorgpunt Westelijke Mijnstreek uitgegroeid tot het Zorgcoördinatie Netwerk voor heel Zuid-Limburg. “Covid versnelde de samenwerking”, licht Nicole Thomas, programmamanager Care-Cure vanuit MeanderGroep toe. Inmiddels kijkt ze terug op hoe in Zuid-Limburg in de daaropvolgende jaren verder is gewerkt aan het optimaliseren van de doorstroom in de zorgketen. En kijkt ze ook vooruit naar verdere uitbreiding van het Zorgcoördinatie netwerk met Midden- en Noord-Limburg.

Acute zorgvragen

Nicole: “Het Zorgcoördinatie Netwerk Zuid-Limburg bemiddelt per week bij zo’n 65 vragen voor acute opnames. Daarnaast voorkomen we 30 oneigenlijke ziekenhuisopnamen per week. Zorgverleners zijn bovendien minder tijd kwijt aan het vinden van de juiste (na)zorg en patiënten krijgen eerder de juiste zorg op de juiste plek. Vragen, variërend van ELV tot PG-crisis, komen voor 80% van huisartsen en de overige 20% via huisartsenposten (HAP) en Spoedeisende Hulp. Allemaal acute zorgvragen voor een bed of ondersteuning thuis, en dus anders dan reguliere zorgbemiddeling en -advies. De medische noodzaak inschatten en vaststellen ligt altijd bij de arts. Na triage zoeken wij naar een passende oplossing voor vervolgzorg.”

Snelle interventies
De Zorgpunten van het Zorgcoördinatie Netwerk Zuid-Limburg zijn tijdens kantooruren open. Voor vragen tijdens de avonden, nachten en in het weekend nemen wijkverpleegkundigen op de HAP, SEH en Acute opname afdeling (AOA) de triagetaak voor acute nazorg op zich. Op alle dagen en uren van de week kunnen verwijzers dus een beroep doen op het Zorgcoördinatie Netwerk. Voor acute adviesvragen VVT, aanmelding kortdurend verblijf in een zorginstelling (Eerstelijnsverblijf, ELV) of Hospice. En voor (IBS-)crisisopnamen en acute wijkverpleging. In geval van pandemie schaalt het Zorgnetwerk – op vraag van de GHOR – op.

Kluwen van routes

Nicole schetst een zorglogistiek proces dat bestaat uit allerlei samenwerkingen en routes die patiënten kunnen doorlopen. En die routes moeten op zo’n manier met elkaar verweven zijn dat de doorstroom zo optimaal mogelijk is. Nicole: “Om er grip op te houden zijn we voortdurend aan het kijken hoe je deze processen kunt verbeteren. Belangrijk is dat je dezelfde taal spreekt, met elkaar afspraken maakt én die ook nakomt. Dat je transparant bent en er onderling vertrouwen is. Als bijvoorbeeld een casus niet goed gaat, dan verbeteren we dat proces met de betrokken partijen. Bij de overdracht gaat het nog wel eens mis; dan staat zonder informatie een patiënt ‘s nachts op de stoep bij de VVT-aanbieder. Dit moet je met elkaar verbeteren anders verliest de arts van de ELV-afdeling het vertrouwen in de verwijzer.”

Wat gaat goed, wat kan beter?

Nicole: “Afspraken maken is één ding. Dat we een gezamenlijke regionale visie hebben om in Zuid-Limburg op eenzelfde manier te werken aan de doorstroom helpt daarbij. Minstens zo belangrijk is het om te blijven kijken of afspraken nog werken. En zo niet, waarom niet? Wat kan anders, wat moet beter? En hoe dan? Voor ons zitten dat soort vragen en de interventies die daarop volgen als het ware ingebakken in de manier waarop we werken. We maken bijvoorbeeld goede ketenafspraken en KPI’s over de doorstroom uit het ziekenhuis. Maar tijdens een griepgolf blijken die belemmerend om sneller patiënten uit het ziekenhuis te plaatsen. Tijdens die periodes gebruiken we nu aangepaste spelregels.”
De uitdaging is en blijft volgens Nicole hoe iedereen op de hoogte blijft van de afspraken en de wijzigingen. “Het zijn weliswaar afspraken die we samen hebben gemaakt, maar dát kan scherper.” Daar ligt een belangrijke rol voor de programmamanagers CareCure (Nicole samen met Lisette Ars).

“Mocht thuis echt niet kunnen dan zien wij via een digitaal overzicht met één druk op de knop bij welke zorgaanbieder vandaag of uiterlijk morgen een bed beschikbaar is."

Strenge triage

Collega’s van de Zorgpunten triëren streng op de vragen die ze binnenkrijgen en vragen goed door. Ze proberen opname in het ziekenhuis zoveel mogelijk te voorkomen of verkorten en gaan altijd op zoek naar de juiste zorg op de juiste plek. En dat is toch bij voorkeur thuis met alle zorg die dáár mogelijk is. “Mocht thuis echt niet kunnen dan zien wij via een digitaal overzicht met één druk op de knop bij welke zorgaanbieder vandaag of uiterlijk morgen een bed beschikbaar is.

Klikmoment
“Dagelijks hebben zorgconsulenten van alle VVT-aanbieders een klikmoment met Zuyderland en MUMC+ om voor patiënten die wachten op nazorg te kijken of er snellere oplossingen zijn. Zo voorkomen we zo goed mogelijk dat ziekenhuisbedden onnodig lang bezet blijven.”

Met VVT-aanbieders is de afspraak om dat overzicht minimaal twee keer per dag te actualiseren Zo houden we het overzicht actueel en praktisch toepasbaar. Vorig jaar was ons netwerk voor 80% ingericht, in 2024 gaan we voor 100%. Om dit te realiseren ontvangt het programma in 2024 projectfinanciering vanuit de Wlz-transitiemiddelen.”

Zuid-Limburg als goed voorbeeld

In een uitzending van 1Vandaag van 15 februari jl. noemt hoogleraar ouderengeneeskunde Universiteit Maastricht Jos Schols Zuid-Limburg als goed voorbeeld van de organisatie rondom de beddenproblematiek. Op deze pagina kan je de uitzending van 1Vandaag terugkijken.