- 16 September 2023 -

image

Weer een stap voorwaarts in transformatie GGZ

Van coalitie GGZ Mijnstreek naar bestuurlijke transformatietafel Mentale Gezondheid Zuid-Limburg

In de regio Zuid-Limburg liggen uitdagende transformatieopgaven. Voor de zorg als geheel en voor de GGZ in het bijzonder. Om deze transformatievorm te geven werken GGZ-aanbieders, huisartsen, sociaal domein (gemeenten), zorgverzekeraar CZ en Burgerkracht in coalitieverband al een aantal jaren samen aan het versterken van de mentale gezondheid van de inwoners in de Mijnstreek.

Van themacoalitie naar transformatietafel

De toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van mentale gezondheid vereist echter samenwerking binnen de hele regio Zuid-Limburg. Dat vraagt ​​veel van organisaties, professionals en inwoners. De themacoalitie GGZ Mijnstreek is daarom vervangen door een bestuurlijke transformatietafel Mentale Gezondheid Zuid-Limburg. Daarbij wordt een belangrijke stap gezet in de zorg voor de mentale gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg.

Focus, vertrouwen en regie

Op vrijdag 1 september kwam de bestuurlijke tafel voor het eerst bij elkaar. Vertegenwoordigers waren grote GGZ aanbieders in de regio Zuid Limburg, de zorggroepen, drie centrum gemeenten, sociaal domein, GGD, MUMC, Burgerkracht, CZ en VGZ. Het doel van deze bijeenkomst was om de governance structuur vast te leggen en te komen tot de voorwaarden waaronder een transformatieplan tot stand moet komen.

Een regionale beweging vraagt focus, vertrouwen en regie. De basis hiervoor is gelegd door de jarenlange samenwerking in de regio.
De kerninstellingen GGZ voor de regio Zuid Limburg, Mondriaan en Zuyderland GGZ, presenteerden een voorstel met daarin de scope waarmee het transformatieplan zou moeten starten én een uiteenzetting van de governance structuur. De tafel heeft beide voorstellen unaniem aangenomen.

Het transformatietraject kan niet starten zonder projectleider. In het overleg zijn Edwin Leutscher (Hiddema) en Marloes Hagemans (HLDR) aangewezen als projectleiders. Zij begeleiden het proces in de regio om de snelle toets voor het transformatieplan voor te bereiden en in april 2024 het transformatieplan mentale gezondheid voor de regio Zuid Limburg op te leveren.

Verbeterde instroom naar de GGZ

De Regionale Tasforce Wachttijden heeft zich het afgelopen jaar ingezet om een passend instroommodel te ontwikkelen, zodat burgers met mentale gezondheidsproblemen de passende zorg en ondersteuning ontvangen die ze op dat moment nodig hebben. De juiste zorg op de juiste plek! Met nog wat voorbereidingen te treffen is het model klaar om per 1 januari 2024 te kunnen worden ingezet. Er zit echter nog wel een spanning op de financiering van de werkwijze. Partijen zoeken de komende periode naar een oplossing. De gevormde samenwerking, het onderlinge vertrouwen en de gezamenlijke regie maken dat alle betrokkenen een belangrijke bijdrage willen leveren aan een betere instroom in de GGZ.

Neem voor meer informatie over de Transformatietafel Mentale Gezondheid Zuid-Limburg contact op met projectmanager Nicole de Baat.