- 12 December 2023 -

image

Transformatieplan ligt voor ter goedkeuring

“Er is ongelooflijk hard gewerkt, het is ons gelukt om het transformatieplan van de Mijnstreek bedoeld voor de zogenaamde snelle toets op te leveren”, zegt Nicole van Loy, programmacoördinator van het Transformatieplan Mijnstreek.

“Een mooi staaltje teamwork. En daarmee voldoen we meteen aan de eerste vereiste bij de “snelle toets”. Namelijk dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten sámenwerken en sámen plannen maken voor de benodigde transformatie.” 

Richting

Het transformatieplan vormt in de Mijnstreek de basis om noodzakelijke en daadwerkelijke veranderingen in de zorg tot stand te brengen om die zorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. “Met het voorleggen van dit plan voor de snelle toets weet je of je in de goede richting zit. En in die fase zitten we nu. Als de marktleider zorgverzekeraars positief reageren, dan kunnen we in nauwe samenwerking met alle betrokkenen van start met de verdere concretisering van het definitieve transformatieplan. En dat plan kan dan ook in aanmerking komen voor de transformatiemiddelen die nodig zijn om de plannen uit te voeren.”  

image

De wijk als onmisbare schakel voor transformatie

Het transformatieplan bestaat uit een integrale aanpak op vijf thema’s: PlusWIJken, Ouderen, Palliatieve zorg, Arbeidsmarkt en Digitalisering. De thema’s versterken elkaar. Nicole: “Samen zorgen ze voor een substantiële impact op de opgave waar de regio voor staat. De wijkgerichte preventie infrastructuur die we met de PlusWIJken willen realiseren, vormt de basis voor de beoogde transformatie en zien we als een randvoorwaarde voor alle interventies die op wijkniveau moeten landen. Dat burgers/inwoners hierbij actief betrokken worden spreekt voor zich.” 

Door een stevig PlusWIJken-netwerk zullen zorgprofessionals elkaar beter weten te vinden en worden verschillende initiatieven sneller gecombineerd ingezet. Het is belangrijk dat zowel zorgprofessionals als inwoners breder leren kijken en niet enkel de formele zorg zien als de oplossing voor hun vraag. Met deze werkwijze zijn interventies van de PlusWIJken-aanpak én interventies op de andere thema’s kansrijk.  

"Een stevig PlusWIJken-netwerk zorgt ervoor dat zorgprofessionals elkaar beter weten te vinden en dat verschillende initiatieven sneller gecombineerd worden ingezet."

Passende schaal voor transformatie 

Op elk thema wordt een (horizontale of verticale) themacoalitie gevormd en worden met betrokken partijen voor dat specifieke thema concrete resultaten afgesproken. Kritisch wordt gekeken naar de passende schaal om de transformatie op het thema te realiseren.  

“Het uitgangspunt daarbij is ‘Zuid-Limburg-tenzij..’. Concreet betekent het dat we in Zuid-Limburg werken vanuit één regiobeeld, één regioplan, één visie, één Data OndersteuningsTeam Zuid-Limburg voor de monitoring en één overkoepelende aanpak van burgerparticipatie. Vervolgens kiezen we per thema voor de meest kansrijke en impactvolle implementatie- en opschalingsaanpak. Die kan soms regionaal en soms sub-regionaal zijn.” De Mijnstreek Coalitie en Alliantie Santé zullen steeds meer gezamenlijk optrekken als een ‘team Zuid-Limburg’. De komende maanden wordt waar nodig de governance in relatie tot Zuid-Limburg verder aangescherpt. 

Hoe verder? 

“De zorgverzekeraar heeft na het indienen van de transformatievoorstellen vier weken om te komen met een reactie op de snelle toets. In de tussentijd bereiden we ons voor op de fase “van snelle toets naar transformatieplan” en werven we de juiste personen voor het leiden van en deelnemen aan de project- en werkgroepen die de plannen voor de komende fase moeten uitwerken.”