- 15 September 2021 -

Verbetersuggesties voor ouderenzorg in de Mijnstreek gaan testfase in

Er zijn verbetersuggesties opgesteld voor ouderenzorg in de Mijnstreek. Hierbij gaat het specifiek om 3 initiatieven die verwacht worden bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

  1. In juni is een pilot gestart om het delen van uitkomsten van proactieve zorgplanningsgesprekken te verbeteren. Diverse professionals, zoals huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten vullen na een proactief zorgplanningsgesprek met een patiënt het Landelijke Leidraad formulier in en reflecteren daarop. Zo ervaren we b.v. waar wordt informatie opgeslagen, hoeveel tijd kost het invullen, met wie wordt informatie gedeeld en op welke manier. Als van enkele tientallen formulieren een reflectie is ontvangen, wordt er een advies geschreven voor bredere uitrol in de regio. Dit wordt eind oktober verwacht.
  2. Verder is de voorbereiding voor RATIO (Regionaal Advies Team Integrale zorg voor Ouderen) zo goed als gereed. In oktober gaat de pilot van start bij 15 huisartspraktijken in OZL. Zij kunnen bij RATIO advies vragen wanneer zij een oudere met complexe problematiek naar de 2e lijn willen verwijzen, maar bijvoorbeeld vragen hebben over het juiste specialisme. In RATIO werken een kaderhuisarts ouderengeneeskunde, een geriater en een specialist ouderengeneeskunde samen op digitale wijze. Dankzij hun advies aan de huisarts worden verwijzingen voor ouderen met complexe problematiek naar de 2e lijn gerichter. Verwacht resultaat is dat ouderen sneller op de juiste plek geholpen worden (en polyspecialisme-bezoek vermindert). De pilot duurt van oktober 2021 tot maart 2022 en loopt parallel aan de pilot Substitutie.
  3. Tenslotte start ook de pilot casemanagement deze maand. Voor ouderen die kwetsbaar zijn wordt vanuit 6 huisartspraktijken bekeken óf er al iemand is die de taak van casemanagement op zich neemt, en zo niet; wie dat dan het beste kan doen. Veelal is dit óf de praktijkondersteuner ouderenzorg van de huisarts (bij veel praktijkcontacten), óf de casemanager dementie (bij cognitieve problemen) óf de wijkverpleegkundige (bij veel zorg en begeleiding thuis). Door gestructureerd te checken of en zo ja wie de casemanager is of wordt, en afspraken te maken over contact met het zorgteam rondom de oudere, wordt bevorderd dat er samenhangend en passend bij de behoefte van de oudere zorg wordt geboden. Deze pilot duurt tot eind 2021 en op basis van de ervaringen volgt een advies voor vervolg.

Heb je vragen over deze inhoud? Dan kunt u terecht bij Inge Jochem, programmalijncoördinator.

E: ingejochem@mcc-omnes.nl
T: 06 51744388