- 15 September 2023 -

Vijf thema’s, één transformatieplan
Zo werken we aan de dubbele regionale Mijnstreekopgave

Pluswijken, ouderenzorg, digitalisering, arbeidsmarkt en palliatieve zorg. Dát zijn de thema’s waar in de Mijnstreeksamenwerking de komende tijd de focus op ligt. Voor elk van deze sectoroverstijgende thema’s, afgeleid van het regiobeeld, komt een plan van aanpak dat gericht is op verbetering van de gezondheid, voorkomen van zorg en slimmer organiseren van de zorg. Uiteindelijk moet dat leiden tot een samenhangend en integraal plan voor de Mijnstreekregio.

Programmacoördinator Nicole van Loy is verantwoordelijk voor het proces om te komen tot zo’n samenhangend plan. Nicole heeft ruime ervaring in het opzetten van grote samenwerkingsverbanden en netwerken én ervaring als programmacoördinator van de Zeeuwse Zorgcoalitie. Met veel energie gaat ze nu in de Mijnstreek aan de slag.

Strakke tijdslijn

Nicole: “Het tijdspad is ambitieus en vraagt om een actieve inzet van alle betrokkenen! De afgelopen weken hebben projectleiders en inhoudsdeskundigen al hard gewerkt om tot een eerste inhoudelijke afbakening en aanpak per thema te komen.”

Op 29 september is de heidag voor bestuurders van de Mijnstreekcoalitie waarbij ook projectleiders van de thema’s aanwezig zijn. “Dan gaan we de eerste plannen gezamenlijk aanvullen, verdiepen en zo mogelijk vaststellen. Belangrijk is dan om gezamenlijk de vervolgstappen te bepalen hoe we komen tot een gedragen plan van aanpak. Met onderbouwing van cijfers en ruime tijd voor inspraak. Streven is om eind oktober het samenhangende programmaplan op de vijf thema’s gereed te hebben.”

Nieuwe energie en verbindingen

De vijf thema’s zijn niet nieuw voor de Mijnstreek. Er zijn al veel initiatieven, activiteiten en verschillende projecten en programma’s waar de thema’s of onderwerpen/onderdelen daaruit al aan de orde komen. De vijf projectleiders die de plannen per thema gaan schrijven, stemmen als vanzelfsprekend af met de huidige programmamanagers en projectleiders wat er op het thema al in gang is gezet.

“De Mijnstreek loopt voorop als het gaat om regionale samenwerking. Er is al heel veel werk verzet. Ik merk dat het proces om te komen tot een gezamenlijk transformatieplan zorgt voor nieuwe energie en nieuwe verbindingen. Zo kunnen we echt doorpakken.”

Wil je meer informatie over het transformatieplan? Neem dan contact op met Nicole via n.van.loy@the-essence-consulting.nl

De thema’s in het kort

Pluswijken: integrale samenwerking in de wijk is een onmisbare schakel voor transformatie. Met de Pluswijken werken we aan een wijkgerichte infrastructuur voor preventie en innovatie.

Ouderen: passende zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving waarbij de oudere meer regie heeft, overbodige en onnodige zorg voorkomen wordt en op een juiste schaal, zodat zorg efficiënt geleverd kan worden.

Palliatieve zorg: verbeteren van de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase door transmurale proactieve zorgplanning in zorgpaden en daarmee tevens onnodige zorg voorkomen

Arbeidsmarkt:  arbeidsmarktprobleem verkleinen door voldoende zorgprofessionals aan te trekken, te boeien en te binden.

Digitalisering: efficiënter inzetten van beschikbare capaciteit (en daarmee bijdragen aan het toegankelijk houden van de zorg) door inrichten van goede digitale infrastructuur, gegevensuitwisseling en opzet van vernieuwde digitaal ondersteunende zorgprocessen.