Vruchtbaar bezoek VWS en RIVM

aan MijnZorg

- 23 November 2017 -

Eind 2017 eindigt de formele proeftuinperiode van de negen regionale experimenten voor het vormgeven van duurzame zorg. Een van die proeftuinen is MijnZorg in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid- Limburg. Reden voor een aantal vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS (directie curatieve zorg, directie zorgverzekeringen en directie publieke gezondheid) en RIVM om in november 2017 een werkbezoek te brengen aan de proeftuin en de oogst te bekijken.

De vertegenwoordigers van VWS en het RIVM werden onthaald met een presentatie die hen in vogelvlucht meenam door MijnZorg. Zo werden de belangrijkste highlights uit Parkstad toegelicht. Met name de hoge zorgconsumptie, de hoge zorgkosten en de relatief slechte gezondheid van de bevolking ten opzichte van Nederland vallen hierbij op. Grote uitdagingen, die in de proeftuin sinds 2012 gezamenlijk worden opgepakt door zorgverzekeraar CZ, Zuyderland ziekenhuis, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en het Huis voor de Zorg. Het programmanagement bij deze samenwerkings-, organisatie- en uitvoeringsvraagstukken is belegd bij ROS Robuust.

Een duurzame zorgregio

Bovengenoemde partijen hebben binnen MijnZorg de gezamenlijke ambitie uitgesproken om van de regio een duurzame zorgregio te maken. In het ideale geval gaan in 2030 alleen nog ‘high care’ patiënten naar het ziekenhuis voor behandeling. De overige zorg wordt zo veel mogelijk geleverd dicht bij de cliënt, zowel letterlijk (in huis of in de wijk), maar ook figuurlijk, zo veel mogelijk aansluitend bij de leefwereld en de mogelijkheden van de cliënt. De projecten die in het teken staan van deze ambitie werden uitgebreid toegelicht, waaronder de Pluspraktijken, het Zorgcontinuüm Ouderenzorg en het PlusPunt Medisch Centrum. Ook het belang van verbindingen naar met name de gemeenten (specifiek WMO/ Welzijn) werd benoemd om de problematiek aan te pakken.

Partijen in de regio zijn toe aan de volgende stap 
Als next step voor MijnZorg – na de huidige proeftuinperiode – wordt het benoemen van een integrator als mogelijkheid onderzocht. Dit is een coördinerende partij die de deelbelangen in de regio gaat verenigen om uiteindelijk het gestelde doel – de betere gezondheid en zorg tegen lagere kosten – te kunnen behalen. Belangrijk is één ieder hierin mee te nemen. Dus ook partijen die niet direct zorggerelateerd zijn, zoals gemeentes, woningcorporaties, bedrijven en banken.

VWS: “meedenken in de next step”
Aan VWS werd gevraagd om de regio te steunen bij het uitdenken en vormgeven van deze next step. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan knelpunten in de uitvoering, veroorzaakt door regelgeving en financiële drempels. Het helpt ook als regioactiviteiten door VWS in de etalage worden gezet. VWS geeft aan dat het hier zeker oren naar heeft en dit actief te zullen ondersteunen.

VWS ziet dat er allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan aan de randen van het land en wil meedenken over het maken van afspraken over de sectoren heen. Ook de ACM (Autoriteit Consument en Markt) staat steeds meer open voor samenwerking als het ten goede komt aan de regio als geheel. Ook bij de risicoverevening wordt steeds meer rekening gehouden met de doelgroepen chronisch zieken en ouderen. Hier wil men graag over meedenken en gevoed worden.

Het werkbezoek heeft VWS en RIVM veel nieuwe informatie en inzichten verschaft. Bovendien weten de deelnemers aan MijnZorg en de Rijksambtenaren elkaar nog makkelijker te vinden. Wilt u meer informatie over de proeftuin, ga dan naar www.mijnzorg-ozl.nl.