Themacoalitie GGZ Mijnstreek

Op 3 december 2020 kwam de themacoalitie GGZ voor een eerste keer bij elkaar. Aanwezig waren verschillende GGZ instellingen, huisartsorganisaties uit Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek, CZ, Burgerkracht Limburg en vertegenwoordigers van GGZ platform Zuid.

De deelnemers verkenden onder leiding van onafhankelijk voorzitter Christel van Zijp (Berenschot) als eerste met elkaar de verwachtingen van deze Kick-Off. Partijen spraken zich daarbij positief uit. Vervolgens schetste Wiro Gruisen (CZ) de gezamenlijke regionale opgave voor de Mijnstreek. “Willen we de zorg in de toekomst betaalbaar houden en de mensen gezond(er), dan moet het samen anders. De problematiek overstijgt een enkele aanbieder alsook de zorgsector: alleen samen en domein overstijgend kunnen we een gewenste verandering realiseren.”

Mark Lenssen (Zorgadvies) gaf aansluitend meer inzicht in cijfers over het gebruik van de GGZ in de Mijnstreek. Zo zal de vraag naar GGZ vanuit demografische ontwikkeling (krimp, vergrijzing) dalen, maar kent de regio een relatief hoog totaal aantal cliënten in de GGZ vergeleken met landelijk. In de Mijnstreek zijn er ook verschillen in kosten per cliënt waar te nemen en wordt er een substantieel deel door niet gecontracteerde aanbieders ingezet. Zaken om verder uit te zoeken op weg naar een gezamenlijke aanpak. De partijen gaven alvast mee welke thema’s voor hen op basis van de cijfers aandacht zouden moeten krijgen in het vervolg.