Wat hebben we bereikt eerste half jaar 2022?

Update deelprojecten programmalijn Ouderenzorg over 1e half jaar 2022

 

Deelproject RATIO
Dit onderwerp was als pilot gekoppeld aan de 12 huisartspraktijken die zich voor het thema centrale triage/substitutie hadden aangemeld. Die laatste pilot werd echter gestopt wegens weerstanden, waardoor aandacht voor RATIO ook verslapte. In maart is via ZorgDomein de verwijsoptie naar RATIO opengezet voor álle huisartsen en intussen komt er af en toe een verwijzing binnen (nu in totaal 9).

Deze verwijzingen gaven gelegenheid om e.e.a. qua proces te ervaren en verbeteren; waarna nu een gerichte communicatie naar huisartsen op stapel staat. In alles bleek namelijk wel duidelijk dat de behoefte aan een vorm van advies bij overweging van verwijzing naar de 2e lijn voor een ouderen in een kwetsbare positie, buiten twijfel staat. Er is een overzicht gemaakt van de verschillende ondersteunings-/adviesopties die er bestaan. Deze zal binnenkort verspreid worden in een papieren versie en in de werkafspraken app.

Bovendien is andersom informatie opgehaald bij medisch specialisten. Aan vijf medisch specialisten is gevraagd welke oudere patiënt -populatie zij in de polikliniek zien waarbij ze denken; deze persoon had wellicht beter in de eerste of anderhalve lijn geholpen kunnen worden. Daar kwamen schattingen uit van tussen de 5-50% van de ouderen variërend per specialisme. Maar ook werd helder dat verwijzing naar de tweedelijn niet altijd vanwege (uitsluitend) een medische reden is; soms is druk van patiënt en/of familie of bevestiging ook de achterliggende reden. Het Data-Analyse-Informatie-team verricht nu nog enkele analyses op de data om daarna een vervolgafspraak met deze specialisten te kunnen maken. De bedoeling is om daarna vanuit medisch specialisten uitleg aan huisartsen te geven over hoe bepaalde verwijzingen van ouderen met complexe problematiek voorkomen kunnen worden.

Deelproject Proactieve Zorgplanning
Dit thema is door diverse activiteiten uitgewerkt tot een beeld over vragen en behoeftes en over ervaringen bij het gebruik van het Behandelpaspoort. Het thema kent een vervolg in de gehele Mijnstreek via reguliere kanalen zoals o.a. het S3 programma van de huisartsen/POH en Zorgstandaard Dementie en Kwaliteitskader Palliatieve zorg en – wijkverpleging.

Een versnelling daarbij voor met name de eerstelijnspartners en daarnaast ook het stimuleren van burgerbewustzijn op dit thema wordt dankzij een subsidie van het ZorgInstituut Nederland, vervolgd in het project Veerkrachtig Samen Beslissen. Ook hiervoor werken alle partners van de Kerncoalitie met elkaar samen.

Bovendien is een vervolgtraject dáárop ook al aangevraagd bij ZonMw om ook in de tweedelijn dit thema meer plek te geven.

Afronding van deelproject Zo Thuis Mogelijk Wonen.
Dit deelproject is afgerond met een schets van belemmerende en bevorderende factoren voor oplossingen voor ouderen die ‘tussen de wal en het schip dreigen te vallen’. Er ligt een advies voor Wonen-Welzijn-Zorg-partners om periodiek met elkaar in gesprek te blijven middels een 2 jaarlijks evenement. Vanuit de Kerncoalitie is besloten dit thema buiten haar scope te plaatsen en haar inspanningen meer en meer te richten op de afbouw van ziekenhuiszorg.

Deelproject Casemanagement
Pilots waren beoogd in 5 huisartspraktijken, tussen maart en juni. Dat is vanwege werkdruk, nasleep Corona, beschikbaarheid POH in enige mate slechts bij 2 praktijken gelukt. Een 3e praktijk is recent gestart. Desondanks zijn er al wel geleerde lessen. Vier HBO-V studenten hebben als afstudeeronderzoek zowel de verwachtingen als de ervaringen met casemanagement opgehaald uit literatuur en interviews. Dit geeft een goede inkijk in wat ouderen van casemanagement vinden of ervan verwachten (dit is nagenoeg gelijk op het beeld van de kosten na). Positieve uitkomsten bevestigen de behoefte bij ouderen, de impact op lagere werkdruk voor de huisartspraktijk en lagere kosten.

Bovendien gebeurt het benoemen van iemand die casemanagement op zich neemt toch min of meer impliciet al. Daar zijn de afspraken uit de Transmurale Zorgbrug, de S3 afspraken en Hulp bij Dementie Parkstad leidend in. Verbreden en borgen staat ons nog te doen.

Meer infornatie?

Heeft u vragen of wilt u reageren? Mailt u dan naar ingejochem@mcc-omnes.nl

15.07.2022