Programmalijn Spoedzorg

In de toekomst willen we kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van acute zorg voor iedereen garanderen. Hierbij is het van belang dat iedereen de zekerheid heeft en houdt over beschikbaarheid van acute zorg van de beste kwaliteit. Om in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek 24/7 spoedeisende hulp te garanderen zullen een aantal zaken anders georganiseerd dienen te worden. Hiervoor is samenwerking het sleutelwoord: regionale samenwerking tussen alle ketenpartners in de acute zorg.

Ambitie

Met de programmalijn Spoedzorg streven we naar:

 • Een spoedzorgketen die patiënten met een urgente zorgvraag zo maximaal en adequaat mogelijk kan bedienen.
 • Het maximaal planbaar maken van de urgente zorgvragen uit de patiëntenstroom.
 • Het beter managen van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in de spoedzorgketen.

Hoe?

Twee werkgroepen werken aan het realiseren van de doelstellingen van de programmalijn Spoedzorg. Zij leggen besluitvorming voor aan de stuurgroep spoedzorg. Betrokken partijen zijn onder andere Burgerkracht, huisartsen, VVT, GGD, zorgverzekeraar CZ en Zuyderland Medisch Centrum.

Tevens lopen er in de regio en landelijk andere initiatieven die beogen om de spoedzorg te optimaliseren. Er wordt zo veel mogelijk verbinding gelegd met deze initiatieven.

Wat?

Op basis van onderzoek over het verbeteren van de spoedzorgketen is gekozen voor de volgende thema’s:

 • Inwoners informeren over juist gebruik van spoedzorgketen
  • Inwoners op diverse manieren voorlichten over passend gebruik van spoedzorgdiensten. Bewustwording en inzicht in eigen gedrag zijn hierbij essentieel.
  • Professionals die betrokken zijn bij het beoordelen van een urgente zorgvraag handvatten geven hoe ze patiënten waar mogelijk kunnen helpen met het aanreiken van alternatieven bijvoorbeeld door de inzet van onlinediensten.
 • Spoedzorg slim organiseren
  • Het beroep op spoedzorgdiensten voorkómen door: 1) een toegankelijk overzicht met welke alternatieven voor spoedzorgdiensten er zijn en professionals hiermee bekend maken; en 2) onderzoeken welke innovaties thuisdiagnostiek en thuisbehandeling mogelijk maken.
  • Burgers met een urgente zorgvraag bij diensten zoals de huisartsenpost of spoedeisende hulp zo snel mogelijk en met de juiste urgentie verwijzen naar de juiste plaats. De diensten zullen hiervoor een meer eenduidige werkwijze ontwikkelen en intensiever samenwerken.
  • Patiënten na het gebruik van een spoedzorgdienst soepel toegang bieden tot passende vervolgzorg op de juiste plaats. Er zijn in de Mijnstreek heel veel goede opties, dus het is vooral zaak om dit goed te verbinden.
  • De digitale uitwisseling van patiënteninformatie mogelijk maken zodat spoedzorgdiensten indien nodig snel inzicht hebben in de gezondheid van patiënten.
 • Wijkteams Acute Zorg
  Wijkteams Acute Zorg zijn verpleegkundige thuiszorgteams die op twee manieren helpen om de spoedzorgketen te ontlasten, namelijk door: 1) thuiswonende mensen zo goed mogelijk te diagnosticeren en behandelen (in samenwerking met een arts); en 2) samen met de huisartsenpost, spoedeisende hulp en acute opnameafdeling van een ziekenhuis continu te kijken of en hoe mensen die daar verblijven naar huis kunnen met passende ondersteuning.
 • Toekomstvisie Spoedzorg
  In samenwerking met ketenpartners wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op spoedzorg in de Mijnstreek. Hierbij wordt rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen op dit gebied.