- 04 May 2023 -

Ontwikkelingen IZA en GALA

Er zijn veel ontwikkelingen gaande rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Beide akkoorden gaan over ‘de beweging naar de voorkant’. Over preventie, gezondheid en toegankelijke en passende zorg. De doelen zijn niet nieuw, maar de focus ligt eens te meer op een integrale aanpak. In beide akkoorden wordt duidelijk dat samenwerking over domeinen heen onmisbaar is. Gelukkig wordt er in Zuid-Limburg al jaren op regionale schaal samengewerkt om de gezondheid te bevorderen en de zorg slimmer te organiseren om inwoners hierdoor de ondersteuning en zorg te bieden die ze nodig hebben. De samenwerkingen binnen de Mijnstreekcoalitie, Alliantie Santé in Maastricht- Heuvelland en Trendbreuk zijn hier mooie voorbeelden van.

Ontwikkelingen IZA

De eerste stap in het IZA is dat regio’s een regiobeeld op het niveau van de zorgkantoorregio opstellen. Voor deze regio is dat Zuid-Limburg. Doel is om op basis van dit regiobeeld tot gezamenlijke prioriteiten voor de regio te komen. 1 juli 2023 moet dit regiobeeld af zijn. Met het stellen van de prioriteren leggen partijen een basis om in het tweede deel van 2023 tot een gerichte gezamenlijke werkagenda voor Zuid-Limburg te komen gebaseerd op een nadere duiding van het regiobeeld. Dit zogenaamde regioplan dient op 1 januari 2024 opgeleverd te worden.

De preferente zorgverzekeraar en de gemeenten in de regio zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van het proces om te komen tot het regiobeeld. In het geval van Zuid-Limburg is dat zorgverzekeraar CZ, mede namens VGZ. Voor de gemeenten spelen de drie centrumgemeenten hierin een belangrijke rol. CZ en de gemeenten hebben Robuust aangewezen om het proces om te komen tot een regiobeeld te begeleiden. Daarnaast heeft GGD Zuid-Limburg vanuit de 16 Zuid-Limburgse gemeenten een centrale rol gekregen in de uitvoering van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en de aansluiting met het IZA.

Belangrijk is dat het beeld en het plan echt van de partijen in de regio is. Daarom wordt in mei een  ‘bestuurlijke procesregiegroep regiobeeld ZL’ opgericht met daarin vertegenwoordigers van de belangrijkste netwerken en sectoren in Zuid-Limburg, waaronder de Mijnstreekcoalitie. Deze groep zal op hoofdlijnen het proces vormgegeven om samen tot een gedragen regiobeeld en regioplan te komen.  In het regiobeeld en -plan krijgen alle mooie ontwikkelingen en initiatieven die er al zijn in Zuid-Limburg uiteraard een plek. Zoals onze samenwerking in de Mijnstreek en de vele initiatieven die hieruit zijn ontstaan. 

Meer informatie? Lees hieronder de brief ‘Aan de slag met IZA en GALA in Zuid-Limburg’ van CZ.

Downloads

Ontwikkelingen GALA

Vanuit GALA hebben gemeenten nadrukkelijk de opgave om voor de periode 2024-2026 een plan van aanpak te maken waarbij sprake is van een samenhangende, integrale blik op het bevorderen van (positieve) gezondheid van hun inwoners. Dit plan van aanpak moet uiterlijk 1 oktober 2023 ingediend worden. Met Trendbreuk hebben de 16 gemeenten in Zuid-Limburg al een beweging in gang gezet om gezamenlijk de gezondheidsachterstand in te lopen. Hierdoor is er een solide fundament dat goed van past komt om invulling te geven aan de opgaven uit het GALA. De GGD Zuid-Limburg is namens de Zuid-Limburgse gemeenten verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie en procesregie van het GALA en voert deze rollen vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid ook uit voor het IZA. De GGD start samen met de gemeenten werkgroepen op om op verschillende thema’s input op te halen en zo regionale en lokale invulling te geven aan de verschillende onderdelen uit het GALA.

Meer informatie? Lees de Gezond & Actief Leven in Zuid-Limburg nieuwsbrief van GGD Zuid-Limburg.