- 19 May 2021 -

image

Gewenste zorg laatste levensfase: de resultaten

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Begin 2021 eindigde de derde en laatste fase van het project Gewenste Zorg in de laatste levensfase die dankzij subsidie van o.a. VEZN kon worden gerealiseerd. Het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg is sinds maart 2021 een regulier zorgproces. De projectfase heeft aangetoond dat gewenste doelen zijn bereikt. In een Infographic zijn de belangrijkste resultaten van de tweede en derde projectfase (2019-2020) samengevat.  In het laatste jaar heeft Corona natuurlijk wel een behoorlijke impact gehad op de mate van inclusie door huisartsen, resulterend in een lager aantal dan beoogd.

Bereikte doelen
Zo is de kwaliteit van leven en sterven toegenomen dankzij tijdige markering van de palliatieve levensfase voor patiënten en hun naasten. Spoedzorg nam af voor de geïncludeerde patiënten in vergelijking met een controlegroep, afstemming met de tweede lijn werd beter, reguliere zorgcontacten werden intensiever, mensen stierven vaker op de plek van voorkeur en naasten waren na overlijden van hun dierbare meer tevreden over het verlopen proces. Genoeg reden om te continueren dus.

Terugblik
Sinds 2015 is in de Westelijke Mijnstreek gewerkt aan het inrichten en verfijnen van een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg. Door met partners uit  eerste en tweede lijn gezamenlijk de patiënt in een palliatieve levensfase en diens naasten op gestructureerde wijze te gaan begeleiden, werden (samengevat) de volgende doelen beoogd:

  • tijdig de palliatieve fase markeren zodat er ruimte ontstaat voor bewuste keuzes in die laatste levensfase (t.a.v. levenswensen en t.a.v. behandelwensen);
  • kwaliteit van leven én sterven (o.a. op plek van voorkeur) bevorderen.
  • transmurale afstemming en samenwerking (multidisciplinair) zodat de juiste expertise op het juiste moment benut wordt.

Hoe nu verder?
De basis voor het vervolg als reguliere zorg is gelegd. Het includeren door huisartsen en specialisten (al dan niet gestimuleerd door andere hulpverleners) blijft bestaan en verloopt via ZorgDomein. Zorgverzekeraar CZ vergoedt de gesprekken met patiënten vanuit Intensieve Zorg-tarieven, waarvoor inclusie wel aantoonbaar moet zijn. Voor de rol van medisch specialisten wordt momenteel nog overleg gevoerd wat betreft bekostiging.

Belangrijkste leerpunt voor het vervolgtraject is de aandacht voor proactieve zorgplanning. Enerzijds de tijdigheid ervan en anderzijds ook de bewustwording hiervoor door de patiënt én de vaardigheden voor professionals voor deze gesprekken. Zodra de mogelijkheden er -corona-wise- weer zijn; zullen multidisciplinaire intervisie-bijeenkomsten over gespreksvoering weer worden opgepakt. Die werden eind 2019 erg gewaardeerd.

Via de QRL-code op de Infographic is ook een filmpje te bekijken van een gesprek tussen huisarts en patiënt, waarin beide personen tips geven over die gespreksvoering.

Time Out verwijzingen worden tot nu toe vanuit de oncologen gedaan; na een markeringsgesprek wordt de patiënt door de specialist naar de huisarts verwezen, die dezelfde informatie van de oncoloog ontvangt. Hierna bespreken de patiënt en huisarts in iets meer rust de geboden opties, vanuit de context van de patiënt. Binnen twee weken zal de patiënt diens geïnformeerde keuze bespreken met de oncoloog over de voorkeur voor het vervolgtraject.

De ambitie is binnen Zuyderland Medisch Centrum het proces van Time Out gesprekken te verbreden naar andere vakgroepen waar sprake is van een markering van de palliatieve levensfase van patiënten (denk aan nefrologie/dialyse, neurologie, cardiologie en longgeneeskunde).

Meer informatie
Download de infographic met de resultaten van het project gewenste zorg in de laatste levensfase. Voor vragen over het project Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase neem dan contact op met Inge Jochem; ingejochem@mcc-omnes.nl