- 25 January 2024 -

Regioplan Zuid-Limburg: kompas voor Mijnstreeksamenwerking

Zuid-Limburg heeft een ambitie: Samen voor een gezond en goed leven in Zuid-Limburg. Dat is een gróte ambitie. Daarom hebben vele organisaties en vertegenwoordigers van inwoners de krachten gebundeld. In een regioplan hebben ze beschreven met welke thema’s ze de komende jaren aan de slag gaan om de ambitie te verwezenlijken. Dat regioplan is nu gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Versterken van de samenwerking

Met het eerder ingediende regiobeeld en nu ook met het gezamenlijke regioplan krijgt de samenwerking op Zuid-Limburgs niveau steeds meer vorm (lees hier meer over de Zuid-Limburgse samenwerking). Deze regionale samenwerking loopt parallel aan en versterkt de samenwerkingsinitiatieven die er al zijn in de wijken, gemeenten en sub-regio’s. Zo ook de samenwerking binnen de Mijnstreekcoalitie. Binnen Zuid-Limburg zullen we daarom steeds meer met elkaar gaan afstemmen en optrekken. De samenwerking tussen de Mijnstreekcoalitie en Alliantie Santé zal intensiever worden waardoor kansen om goede initiatieven te verbreden beter benut kunnen worden.

Zoals bijvoorbeeld in het transformatieplan van de Mijnstreekcoalitie waar voor de uitvoering van de vijf thema’s het principe geldt ‘Op Zuid-Limburgse-schaal tenzij…’. Het werken vanuit de gedeelde regionale visie en het gezamenlijke toekomstbeeld is daarbij steeds het uitgangspunt. Lees hier meer over het transformatieplan van de Mijnstreek.

Wat staat er in het regioplan?

In het regioplan zijn de uitdagingen uit het regiobeeld vertaald naar vijf deelopgaven. Daaruit zijn acht thema’s voortgekomen die prioriteit krijgen: vijf inhoudelijke en drie randvoorwaardelijke. Inwonerparticipatie heeft een prominente plek in elk van de thema’s. Onderstaand figuur geeft de samenhang weer. Meer lezen over het regioplan van Zuid-Limburg? Lees de nieuwsbrief special over het regiobeeld hier.