- 22 March 2024 -

Veel actie op een complexe transformatie-opgave

In een hoog tempo passeerde begin februari op de heisessie van de Mijnstreekcoalitie de voortgang op de transformatieplannen nog eens de revue.

  • Pluswijken werd toegelicht door Thomas Gellissen (Open presentatie)
  • Palliatieve zorg werd toegelicht door Fabienne Warmerdam (Open presentatie)
  • Ouderen werd toegelicht door Alice Salej (Open presentatie)
  • Arbeidsmarkt werd toegelicht door Vivianne Haine namens themaleider Jessica Hohenschon (Open presentatie)
  • Digitalisering werd niet besproken tijdens de heisessie. Kristy Naus is hier themaleider van.
  • DOT (Data Onderzoeksteam), dat de maatschappelijk businesscase voor ieder thema van het transformatieplan opstelt, werd toegelicht door Peter Paul Essers van Data Onderzoeksteam Zuid-Limburg (Open presentatie)

Dagvoorzitter Esther van Engelshoven roemde de krachtsinspanningen van iedereen die meewerkt aan de transformatieplannen. Zij onderstreepte in dat verband nog eens de ingewikkelde transformatieopgaven en het belang, en tegelijkertijd de complexiteit om zaken slimmer te organiseren en in te regelen in de wijk.

Esther: “Succes van de beweging valt of staat met een sterke sociale basis. Cruciaal maar spannend is daarom de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Wat gaan gemeenten doen en wat gebeurt er op het gebied van preventie, scholing en wonen? Op veel thema’s en via projecten werken we samen aan realtime veranderingen voor een toekomstige zorg. Het is zaak energie te houden in die beweging. Dat kan alleen als we één totaal verhaal hebben waar we naar toe willen en heel duidelijk zijn in welke keuzes we maken om daar te komen.”

Bouwen, verbinden en slimmer organiseren

“En dan is het vooral zaak dat we blijven bouwen aan de stevige samenwerking. Waarbij we goede ideeën met elkaar blijven verbinden, van elkaar leren en voortdurend kijken hoe we dingen slimmer kunnen organiseren. Dicht bij de inwoners in de wijk én op afstand met bijvoorbeeld telemonitoring en thuismetingenloket. Het spreekt voor zich dat we behouden wat werkt, zoals de triage en planning via het Zorgcoördinatie Netwerk Zuid Limburg, maar ook dat we reflecteren op wat wellicht niet werkt of beter kan. We kiezen voor een zodanige schaal dat het tempo erin houdt en breiden uit als we merken dat het goed gaat. We streven naar één digitale infrastructuur voor de Mijnstreek, RSO en Alliantie Santé.”

Verwachtingen helder maken

Bij de concretisering van de transformatieplannen moet duidelijk zijn wat we van elkaar en van de wijken verwachten en wat er nodig is aan transformatiemiddelen. Academische werkplaatsen en DOT Zuid-Limburg kunnen ondersteuning bieden om te komen van ambitie naar concrete doelstellingen. Verschil in tempo mag er zijn. Bij verbindingen met anderen is het zaak altijd op zoek te gaan naar inhoudelijke raakvlakken. Al is de impact van bijvoorbeeld Pluswijken niet direct zichtbaar, het blijft van belang om gefaseerde impact zichtbaar te maken en op onderdelen steeds te laten zien wat we op de korte en lange termijn kunnen bewerkstelligen.

Verdere uitwerking impact

Na het halen van de snelle toets in januari jl. zijn projectleiders/themaleiders nu bezig de plannen op een aantal punten, waaronder impact, verder uit te werken. Wat zijn de voorzienbare effecten op patiënten en burgers (kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid), op betrokken zorgaanbieders (o.a. bedrijfsvoering, personeel, ICT, infrastructuur en vastgoed) en wat zijn de effecten op de rest van de (zorg)keten?

Het gezamenlijke streven is om voor de zomer de definitieve transformatieplannen in te dienen. Uitwerking van de plannen vraag capaciteit en middelen. Afgesproken wordt dat de projectleiders helder aangeven welke expertise en inzet er nodig is vanuit de deelnemende organisaties en waar eventuele extra financiële middelen nodig zijn. Tijdens de volgende bijeenkomst wordt de inbreng van de projectleiders besproken en worden afspraken gemaakt.